1. Rallarklubben skal fremme Vinterfestuka og Rallarbyen Narvik.

2. Rallarklubben skal arrangere festlige sammenkomster under klubbens stolte merke, der minst tre vers av Rombaksvisa synges.

3. Rallarklubben skal ha et nært samarbeid med «broderklubben» i Kiruna, og det skal avholdes minst et felles styremøte i året, vekselsvis i Narvik og Kiruna så lenge det er aktivitet i begge klubber (endret 2012).

4. Hver klubbs styremedlemmer har anledning til å delta på de respektive klubbers styremøter. Og hver klubbs betalende medlemmer har anledning til å delta på de respektive klubbers generalforsamlinger.

5. Kun generalforsamlingen disponerer klubbens midler. Fullmakt kan gis til klubbens styre.

6. Generalforsamlingen skal avholdes i Vinterfestuka hvert år.

7. Alle valg skal skje åpent.

8. Rallarklubbens styre består av Overrallar, Vicerallar, Skriver, Bokholder, 3 valgte styremedlemmer og 3 vararepresentanter. (Endret 2018)

9. Rallarklubbens styre og Diplomskriver velges for 2 år og velges på Generalforsamlingen (endret 2012).

10. Det skal hvert år også velges en: Valgkomitè, Fæst&Blæst komitè og Barnas Komitè. Komiteene består av minst 3 medlemmer pr. komitè.I tillegg skal det velges Materialforvalter og en Lirekassekomitè med 2 stk. medlemmer. Generalforsamlingen velger kandidater (endret 2012). Komitemedlemmene velges for 1 og 2 år annen hver person for å få kontinuitet (endret 2018)

11. Underskrift av to styremedlemmer (Overrallar og Bokholder) er klubbens prokura (endret 2018).

12. Rallarklubben kan gi økonomisk stønad til VU-fremmende tiltak.

13. Æresmedlemmer kan opptas i klubben vederlagsfritt.

14. Kontingenten skal settes inn på konto og forrentes.

15. Som nye medlemmer kan tas opp: enhver som i tanke, ord eller gjerning arbeider for Rallarklubben, Vinterfestuka og malmbyen Narviks fremme.

16. Statuttene for Rallarklubben kan ikke endres uten 2/3 flertall av de medlemmer som er på generalforsamling.

17. Generalforsamling skal avholdes i oppvarmede lokaler.

18. Generalforsamlingen fastsetter medlemsavgiften for hvert år.

19. Det bevilges kr. 2500,- som tilskudd til Rombaksmusikken hvert år (endret 2018). Det gis anledning til å behandle ekstra søknader om midler til prosjekt som er i henhold til klubbens statutter.

20. Det bevilges hvert år kr. 2500,- som tilskudd til Svarta Bjørn komitéen og Binneklubben (endret 2018). Det gis anledning til å behandle ekstra søknader om midler til prosjekt som er i henhold til klubbens statutter.

21. Årets Malmklump er en utmerkelse som kan tildeles personer, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner som har utført handlinger i ord eller gjerning til støtte og fremme av Rallarklubben og/eller Rallarmiljøet i Narvik.
Prisen skal henge høyt og kun deles ut når man finner det forsvarlig. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å finne en verdig kandidat. Prisen heter: Årets Malmklump.